Obecná kritéria webcastingu


Autor: PhDr. Milan Novák, Ph.D. Datum: 13.12.2006 Kategorie: Webcasting

Díky rychlému technologickému postupu dochází k neustálemu zkvalitňování internetového připojení. Tím se dostávají do popředí zájmu veřejnosti nové možnosti ve využívání inovativních přístupů. Jedním z nich jsou i webcastingové systémy.


Při vymezení specifik webcastingových systémů si musíme definovat některá kritéria, která jsou nutná pro jejich úspěšnou realizaci.

Obecná kritéria webcastingu jsou:

  • interaktivita
  • personalizace
  • časová nezávislost
  • zpětná vazba

Interaktivita

Interaktivita se objevuje s novými médii a je jim přisuzována jako jejich vlastnost a s tím by mohla být použita definice pojmu interaktivní: "Schopnost poskytnutá uživateli, který může zasahovat do výpočetních procesů a vidět výsledky těchto zásahů v reálném čase. Je také používáno v teorii komunikace k popisu lidské komunikace založené na dialogu a výměně."

Obdobou předešlé definice by mohlo být její zúžení v podobě, William Hilfově formulaci, ve které se o interaktivitě hovoří jako o recipročním efektu mezi člověkem a neorganickým prvkem jakým je například televize, videohra nebo počítač.

Úroveň interaktivity je pak kvalitativně měřitelná na základě Brenda Laurelově interaktivních proměnných, které lze v počítači presentovat jako pořad, který působí na diváka. Jsou to:

  • Četnost - jak často uživatel interaguje na události v zařízení.
  • Význam - jestupněm odezvy, která ovlivní výsledek.
  • Rozsah - množství voleb, které má uživatel k dispozici.

Interaktivita a její měření je poměrně důležitým faktorem, protože slouží jako deskriptor jak se uživatel účastní událostí uvnitř samotného systému a důsledkem je zjištění, jak kvalitně je systém navržen.

Personalizace

Kritérium personalizace lze přiblížit jako názor uživatele nebo chceme-li diváka, který se dívá na danou událost jako na svůj vlastní zážitek nebo zkušenost. V podstatě média povzbuzují jeden z mnoha paradigmat, ve kterém uživatelova zkušenost není osobní nebo je zcela unikátní. Uživatelův podíl na rozhodování o průběhu pořadu může vést k osobnějším prožitkům. Svůj pohled tedy obracíme k novým technologiím, zda přinesou privatizaci nových médií a posunou je směrem k personalizaci nebo budou podporovat současný stav, který představován například rádiem nebo televizí.

Zpětná vazba

Posledním kritériem je zpětná vazba nebo chceme-li odezva. Vyjdeme-li z kybernetické definice odezvy jako signálu, který se vrací z přijímače od odesílatele, který ovlivňuje změny v signálu poslané do přijímače, tak v případě vysílání na internetu může být signál považován za přenos informací ze serveru nebo na server. Nemusí zde být přímo zahrnutý uživatel. Míra odezvy odhalí základní sdělovací vzor, který je základem internetového vysílání. Toto může být zvláště zajímavé, protože internet klade důraz na rozdílnou technologickou infrastrukturu, než tradiční rozhlasové zdroje.

Literatura:

  • [1] LISTER, J. Dovey, Martin, GRANT , Iain, GIDDINGS, K, Kelly, Seth. New Media: A Critical Introduction. Routledge, London - New York: Routledge,an imprint of Taylor & Francis Books Ltd , 2003. 486 s. ISBN 0415223784.
  • HILF, William. BEGINNING, MIDDLE, AND END: NOT NECESSARILY IN THAT ORDER [online]. 1006. 1996 [cit. 2005-01-11]. Dostupný z WWW: http://www.cybertown.com/hilf.html.
  • LAUREL, Brenda. Computer as Theatre. 1st edition. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1993. 256 s. Reprint edition. ISBN 0201550601.